Chùa Hoàng Hà (Kim Sơn tự)

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°40'54.7"N 106°09'35.7"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Phật
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Dấu vết trên di vật: Chuông: Cảnh Hưng 34 (1773)

Địa danh

Hưng Yên, Tiên Lữ, Trung Dũng
Liên kết