Chùa Phú Hoà

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°49'14.0"N 105°58'12.9"E
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Dấu vết trên di vật: 01 Bia: “ Hậu hiền bi ký” – Tự Đức 15(1862)

Địa danh

Hưng Yên, Khoái Châu, Bình Kiều
Liên kết