Đền Địa Mẫu (nằm trong cụm Tây Thiên)

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°28’44’’B; 105°36’32’’Đ
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Địa Mẫu

Địa danh

Vĩnh Phúc, Tam Đảo, Đại Đình
Liên kết