Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên (nằm trong cụm Tây Thiên)

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°28’52’’B; 105°36’47’’Đ
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Quốc Mẫu Tây Thiên

Địa danh

Vĩnh Phúc, Tam Đảo, Đại Đình
Liên kết