Đền Cô Bé (nằm trong cụm Tây Thiên)

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°28’33’’B; 105°36’26’’Đ
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Cô
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Dấu vết sớm nhất trên kiến trúc: TK XXI

Địa danh

Vĩnh Phúc, Tam Đảo, Đại Đình
Liên kết