Đền Mẫu Hóa

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°27'48"B; 105°34'09"Đ
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Thờ Mẫu, Đức Thánh Trần, Phật
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Dấu vết sớm nhất trên kiến trúc: TK XXI

Địa danh

Vĩnh Phúc, Tam Đảo, Đại Đình
Liên kết