Đền Thượng

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°22’12’’B; 105°25’54’’Đ
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Tản viên Sơn Thánh
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Dấu vết trên kiến trúc: đầu TK XXI

Địa danh

Vĩnh Phúc, Sông Lô, Đồng Thịnh
Liên kết