Nghè Thống Thượng

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°12'28.5"N 106°07'42.0"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Thánh Tam Giang
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: - Bia không tên- TK18 (bị mờ) - Bài vị, Ngai thờ - TK 18 - Bát hương (02) - TK19

Địa danh

Tỉnh Bắc Ninh, huyện Quế Võ, xã Việt Thống
Liên kết