Nghè Chu Mẫu

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°09'56.5"N 106°05'48.7"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Thánh Tam Giang
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Tượng 4 vị Tam Giang - Thế kỷ 19 (đá) -Sắc phong: +Thiệu Trị 6 (1946) +Đồng Khánh 2 (1887)
Group tables Quyết định xếp hạng: số 100-VH/QĐ ngày 21/1/1989

Địa danh

Tỉnh Bắc Ninh, huyện Quế Võ, xã Vân Dương
Liên kết