Đình Giang Liễu

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°09'42.9"N 106°07'39.9"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Ngũ vị Lôi công
Group tables Quyết định xếp hạng: số 161/QĐ-CT ngày 8/2/2002

Địa danh

Tỉnh Bắc Ninh, huyện Quế Võ, xã Phương Liễu
Liên kết