Chùa An Trạch

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°09'54.3"N 106°14'55.8"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Phật
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Bia: Lập hậu phật bi ký- Cảnh Hưng 32 (1771) Chuông: “Bảo Hùng tự chung” - Minh Mệnh 16 (1835)
Group tables Quyết định xếp hạng: UBND năm 2006

Địa danh

Tỉnh Bắc Ninh, huyện Quế Võ, xã Phù Lãng
Liên kết