Chùa Hàm Long

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°08'26.5"N 106°05'36.2"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Phật
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Bia: +Tam bảo - Cảnh Trị 9 (1671) Trùng tu Hàm Long tự bi - Bảo Đại Mậu Thìn (1928)
Group tables Quyết định xếp hạng: số 28 VH/QĐ ngày 18/1/1988

Địa danh

Tỉnh Bắc Ninh, huyện Quế Võ, xã Nam Sơn
Liên kết