Đình Hán Đà

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°04'50.5"N 106°06'01.1"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Tam Giang Đại vương
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Bia: + Hậu thần bi ký- Thành Thái 3 (1891) - Ngai thờ - Đầu thế kỷ 20
Group tables Quyết định xếp hạng: số 154 -VH/QĐ ngày 25/1/1991

Địa danh

Tỉnh Bắc Ninh, huyện Quế Võ, xã Hán Quảng
Liên kết