Chùa Lộc Thị

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°06'58.8"N 106°12'07.9"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Phật
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Bia: +Lộc Thị thôn thái thập hưng công hội chủ- Dương Hoà 2 (1656) +Vạn cổ tây thi- Tự Đức 6 (1653)

Địa danh

Tỉnh Bắc Ninh, huyện Quế Võ, xã Đào Viên
Liên kết