Chùa Bình Lâm

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°10'16.9"N 106°09'41.7"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Phật
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Bia: +Hậu phật bi ký (02) - Chính Hoà 25 (1704). +Bia không tên - PCNT thế kỷ 19

Địa danh

Tỉnh Bắc Ninh, huyện Quế Võ, xã Bằng An
Liên kết