Nhà thờ họ Nguyễn

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°44'23.8"N 106°05'34.5"E
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: - Bia: + Tộc hậu bi ký- Bảo Đại 9 (1934) + Tự hậu bi ký- Thành Thái 7 (1895) - Bài vị, Bảng văn giữa thế kỷ 18 - Sắc phong: + Cảnh Hưng 16 (1755) + Khải Định 9 (1924)
Group tables Quyết định xếp hạng: 2006

Địa danh

Tỉnh Hưng Yên, huyện Kim Động, xã Vũ Xá
Liên kết