Đền Ngô Xá

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°44'23.8"N 106°05'34.5"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Ba vị: Sùng, Quách, Thiên Đại vương
Group tables Quyết định xếp hạng: 1993

Địa danh

Tỉnh Hưng Yên, huyện Kim Động, xã Vĩnh Xá
Liên kết