Quán xóm Phú Thị

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°43'04.5"N 106°02'24.9"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Quan thần linh

Địa danh

Tỉnh Hưng Yên, huyện Kim Động, xã Ngọc Thanh
Liên kết