Miếu Mái

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°44'58.3"N 106°04'03.3"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Mẫu Liễu Hạnh
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Chuông: “Dưỡng Thái Nhâm Thân” – Bảo Đại 7 (1932) - Bảng văn thế kỷ 19 - Sắc phong: + Khải Định 9 (1924)
Group tables Quyết định xếp hạng: 1994

Địa danh

Tỉnh Hưng Yên, huyện Kim Động, xã Chính Nghĩa
Liên kết