Lăng Vũ Tiên Công

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°42'44.5"N 106°03'37.1"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Vũ Tiên Công
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Tượng Quan hầu giữa thế kỷ 19 (08) - Chó đá, ngựa đá, voi đá giữa thế kỷ 19 - Bia: + Văn chỉ bi – Tự Đức 12 (1859) + Tiên công miếu bi – Tự Đức 12 (1859)
Group tables Quyết định xếp hạng: 1992

Địa danh

Tỉnh Hưng Yên, huyện Kim Động, xã Hiệp Cường
Liên kết