Đình Vĩnh Đồng

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°45'13.6"N 106°01'15.6"E
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Chuông: “ Thái Thiên tự chung” – Cảnh Thịnh 8 (1800) - Sắc phong: + Duy Tân 3 (1909) + Thiệu Trị 6 (1846) – 02 + Tự Đức 3 (1850) + Đồng Khánh 2 (1887)

Địa danh

Tỉnh Hưng Yên, huyện Kim Động, xã Đồng Thanh
Liên kết