Đình Trương Xá

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°47'28.8"N 106°02'23.6"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Đoán Thượng, Câu Mang, Sùng Trấn Minh
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Sắc phong: + Cảnh Hưng 44 (1783) + Đồng Khánh 2 (1887) + Tự Đức 8 (1855) + Chiêu Thống 1 (1787)

Địa danh

Tỉnh Hưng Yên, huyện Kim Động, xã Toàn Thắng
Liên kết