Đình Trung

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°44'45.4"N 105°58'47.0"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Linh Lang đại vương
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Bia đá thế kỷ 17 - Hương án cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 - Khay thờ giữa thế kỷ 19 - Sắc phong: + Khải Định 9 (1924)- 03
Group tables Quyết định xếp hạng: 2006

Địa danh

Tỉnh Hưng Yên, huyện Kim Động, xã Phú Thịnh
Liên kết