Đình Thọ Nham Hạ

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°45'15.0"N 105°59'11.7"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Tam Giang đại vương
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Bia: + Hương hậu bi ký – Bảo Đại 2 (1927) + Hậu thần bi ký- Duy Tân 8 (1911)

Địa danh

Tỉnh Hưng Yên, huyện Kim Động, xã Thọ Vinh
Liên kết