Chùa Hà

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°19'39.2"N 105°35'52.9"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: thờ Quốc Mẫu Tây Thiên
Group tables Quyết định xếp hạng: vào ngày 01/07/1995 theo số 1123/QĐ – UBND