KDT Hải Thượng Lãn Ông

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°54'51.8"N 106°03'22.8"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Địa danh

Tỉnh Hưng Yên, huyện Yên Mỹ,xã Liêu Xá
Liên kết