Đình Đạm Xuyên

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°14’26”N; 105°41’35”E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Cao Bi Hùng Thánh Đại vương, Duy Uy Trấn Vũ Đại vương, Thủy Tinh Thần Nữ Công chúa
Group tables Quyết định xếp hạng: 15/2003/QĐ-BVHTT ngày 14/4/2003

Địa danh

Tỉnh Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, phường Tiền Châu
Liên kết