Đền Đạm Nội

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°13’42”N; 105°41’11”E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Hựu công (đời Vua Hùng thứ 18)
Group tables Quyết định xếp hạng: 322/QĐ-UBND ngày 30/01/2008

Địa danh

Tỉnh Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, xã Tiền Châu
Liên kết