Đền Ngô Miễn

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°14’18”N; 105°43’52”E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Ngô Miễn
Group tables Quyết định xếp hạng: 1728/QĐ ngày 02/10/1991

Địa danh

Tỉnh Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, phường Phúc Thắng
Liên kết