Chùa Hưng Vân

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°14’32”N; 105°42’55”E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Phật, Mẫu
Group tables Quyết định xếp hạng: 397/QĐ-CT ngày 11/2/2015

Địa danh

Tỉnh Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, phường Phúc Thắng
Liên kết