Chùa Pha Lê

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°14’18”N; 105°43’16”E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Phật, Mẫu
Group tables Quyết định xếp hạng: 433/QĐ-UBND ngày 4/2/2013

Địa danh

Tỉnh Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, phường Phúc Thắng
Liên kết