Đình Cả

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 21°14’19”N; 105°43’15”E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Đức Thánh Tam giang
Group tables Quyết định xếp hạng: 425/QĐ-UBND ngày 4/2/2013

Địa danh

Tỉnh Vĩnh Phúc, Thị xã Phúc Yên, phường Phúc Thắng
Liên kết