Đền làng Hố Sen

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°18'48.0"N 106°07'09.3"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Tướng quõn Tao Mang
Group tables Quyết định xếp hạng: UBND Tỉnh - 13/1/1998

Địa danh

Tỉnh Nam Định, huyện Vụ Bản, xã Vĩnh Hào
Liên kết