Đền Vĩnh Lại

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°18'48.0"N 106°07'09.3"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Cao Lụi Đại Vương

Địa danh

Tỉnh Nam Định, huyện Vụ Bản, xã Vĩnh Hào
Liên kết