Phủ Bà Chúa

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°23'25.0"N 106°04'54.2"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Bà Chỳa

Địa danh

Tỉnh Nam Định, huyện Vụ Bản, xã Trung Thành
Liên kết