Đền Xà Cầu

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°47'08.6"N 105°46'41.6"E
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Nửa đầu thế kỷ 18 (Đại đình)
Group tables Quyết định xếp hạng: số 68QĐ/UB ngày 17/1/2001

Địa danh

Thành phố Hà Nội, huyện Ứng Hòa, xã Quảng Phú Cầu
Liên kết