Đền Nguyễn Thị Lộ

Scanners
Printers
Public computers
Private desks
Quiet study areas
Copiers
Conversation areas Tọa độ: 20°55'45.0"N 105°51'24.7"E
Couches / arm chairs Đối tượng thờ: Đền Nguyễn Thị Lộ
Group tables Dấu vết vật chất sớm nhất: Thế kỉ 20
Group tables Quyết định xếp hạng: 281- QĐ/BT